ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ระบบ

TED Club Networking

วัตถุประสงค์ในการสร้าง TED Club Networking

 1. แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นมา:
  1. เพื่อผู้ใช้งานให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายด้านธุรกิจ 
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ TED Fund Members ในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ

เงื่อนไขในการใช้ระบบ

 1. ในการใช้ TED CLUB Networking แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนการจากทางระบบ หากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งผลให้ถูกระงับการใช้งาน
  1. แพลตฟอร์มนี้จะไม่ถูกใช้งานเพื่อเผยแพร่ภาษา ข้อความ โพสต์ การอภิปราย หรือสื่อขนิดไดๆ ในฟอรัมทางการเมือง การเลือกปฏิบัติ ยั่วยุ หรือแสดงความก้าวร้าว
  2. แพลตฟอร์มนี้จะไม่ถูกใช้งานเพื่อเผยแพร่ ‘ข่าวเท็จ’
  3. แพลตฟอร์มนี้จะไม่ถูกใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับการชักชวนบริการ รวบรวม ขูดรีด รวมรวมข้อมูล หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของแพลตฟอร์ม และผู้ใช้งานแต่ละรายเท่านั้น
  4. ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. แพลตฟอร์มนี้อาจได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ และอาจประสบกับช่วงเวลาที่บริการบางอย่างหรือบริการทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้อาจ หรือ อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนบนแพลตฟอร์มได้
 2. แพลตฟอร์มนี้จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทุกประเภท และผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายจากแพลตฟอร์ม
 3. ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มจะผูกพันตามกฏหมายที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรไทย

PDPA 

 1. ข้อมูลทั้งหมดที่สร้างและถูกป้อนโดยผู้ใช้อาจอยู่ภายใต้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการที่จัดหาให้โดยแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าบัญชีของผู้ใช้
 2. ข้อมูลสามารถถูกลบออกจากระบบได้ผ่านทาง “ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล” หรือ ผ่านคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ดูแลระบบ
 3. แพลตฟอร์มนี้มีสิทธิใช้คุกกี้เพื่อเข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น

Definitions:

 1. Users: All individuals with accounts
 2. TED Club Networking / The Platform / The Website: All services, functions, proprietary content, proprietary technology found on https://tedclubnet.com
 3. Admin / Moderator: All individuals elected by the platform owner, who have high-level rights and privileges.

Purpose

 1. The Platform was created to:
  1. Support Users in building a network
  2. Enable Users to make connections and support each other in creating more successful business venture
  3. Provide Users a virtual space to pursue new prospects in business

Conditions

 1. By using TED Club Networking you agree to the following terms and conditions and recognize that violating these terms will result in permanent ban from The Platform by Admin:
  1. The Platform will not be used to disseminate political, discriminatory, inflammatory, or aggressive language, messages, posts, forums discussions, or any and all other forms of media. In the event of such use, relevant authorities will be notified.
  2. The Platform will not be used to disseminate ‘fake news’.
  3. The Platform will not be used as a database of contact information for solicitation of services, data collection/scraping/crawling, or other electronic services, as all data contained in this website are the property of The Platform.
  4. Users must respect the dignity of other users.

Disclaimers

 1. The Platform may routinely undergo maintenance for enhancement of features, and may routinely experience times when certain or all services are unable. During such times, Users may or may not be able to access their information on the platform.
 2. The Platform accepts no responsibility for losses or damages occurring through the use of The Platform, and the user shall hold The Platform harmless against such claims.
 3. All disputes arising from use of The Platform will be bound by applicable laws in The Kingdom of Thailand

PDPA Compliance

 1. All data generated by and input by Users may be subject to analysis to enhance the services provide by The Platform. Should Users wish to see their data, it can be accessed via the User’s account page.
 2. Data can be deleted from the system via the ‘data privacy’ tab, or through written request to the Admin.
 3. Cookies may be used to better understand how services provided by The Platform are engaged by the Users.