TED Club Networking

Community ที่รวบรวมผู้คนจากทุกแวดวง ทั้งผู้ประกอบการ Startup, SMEs รวมถึงบุคคลทั่วไปผู้สนใจในการพัฒนาตัวเอง และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่พร้อมจับมือเดินไปด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ธุรกิจ สังคม หรือการดำเนินชีวิต

เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมทุกองค์ประกอบที่จะช่วยผลักดันให้คุณเติบโต ภายใต้แนวคิด “The more you know, The more you grow” ครบครันทั้งความรู้ (Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) เครือข่าย (Network) และโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุน (Investment Opputunity) เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตไม่ได้สร้างขึ้นจากคนเพียงคนเดียว

Round_Dr_Chanin

ภารกิจหลักของ TED Fund คือการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี และการตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย (Networking) ที่รวบรวมผู้มีประสบการณ์จากหลายสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช

ผู้จัดการกองทุนพัฒา

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) 

Artboard 6

Knowledge

ลับอาวุธทางความคิด ให้คุณสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน ด้วยความรู้ที่ถ่ายทอดจากตัวจริงเสียงสริงในแต่ละวงการ

Artboard 7

Experience

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ของคนในหลากหลายแวดวง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย TED Club Networking ภายใต้การดูแลของ TED FUND

Artboard 8

Network

แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และต่อยอดทางธุรกิจผ่านเครือข่ายที่มี พร้อมค้นพบโอกาสใหม่ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม TED Club Networking

Back to top